Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Warunki Usługi Wsparcia Serwisowego (pozagwarancyjnego) Onsite

W skład niniejszych Warunków Usługi Wsparcia Serwisowego (pozagwarancyjnego) Onsite wchodzą: Postanowienia ogólne, Informacje dotyczące Usługi oraz Procedura korzystania z Usługi. Pierwsza część zawiera informacje wstępne oraz wyjaśnienie pojęć stosowanych w dalszej części dokumentu. Druga część zawiera informacje specyficzne dla rodzaju świadczonej Usługi, wysyłane razem z Urządzeniem. Część trzecia opisuje szczegółowo sposób postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności, w których zasadne będzie skorzystanie z Usługi

I. Postanowienia ogólne

Na potrzeby niniejszych Warunków Usługi Wsparcia Serwisowego (Pozagwarancyjnego) Onsite określa się następujące znaczenia terminów: „HITECH” oznacza podmiot Hitech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z siedzibą przy ul. Barszczańskiej 26, 15-639 w Białymstoku, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232302, REGON 052206244, NIP 5422809471 „USŁUGA” - Pozagwarancyjne wsparcie klienta rozszerzonym pakietem usług serwisowych oferowana przez HITECH „KLIENT” oznacza każdorazowo użytkownika końcowego, niezależnie od tego czy jest to podmiot gospodarczy czy osoba fizyczna; w którego siedzibie dokonywana będzie naprawa serwisowa w ramach USŁUGI „ONSITE” oznacza realizację USŁUGI w miejscu wskazanym przez KLIENTA jako docelowy adres naprawy (w siedzibie KLIENTA) „INFOLINIA” - infolinia serwisowa HITECH, serwis@hitech.com.pl, tel. 85 3067676, wew. 3; pod którą należy zgłaszać zdiagnozowane usterki techniczne URZĄDZENIA „TECHNIK” oznacza każdorazowo serwisanta, który zjawił się w siedzibie klienta w celu dokonania naprawy sprzętu „URZĄDZENIE” oznacza sprzęt komputerowy określony przez typ Urządzenia, a także opcje, zmiany lub modernizacje tego sprzętu. Termin „Urządzenie” nie obejmuje natomiast żadnego oprogramowania dostarczonego razem z Urządzeniem ani później zainstalowanego na Urządzeniu w jakikolwiek inny sposób; usług dodatkowych ani opcji, zmian i modernizacji sprzętu dokonanych po zakupie Urządzenia. „PODWYKONAWCA” oznacza podmiot gospodarczy świadczący realizację usługi na rzecz HITECH i względem niego odpowiedzialny zgodnie ze stosowną umową „POŚREDNIK” oznacza podmiot gospodarczy, który zakupił URZĄDZENIE od HITECH na rzecz KLIENTA. Warunki usługi serwisowej (pozagwarancyjnej) onsite określają wzajemne pola odpowiedzialności pomiędzy podmiotami ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW OFEROWANEJ USŁUGI WSPARCIA (POZAGWARANCYJNEGO) ONSITE NIE OGRANICZA UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH KONSUMENTOM NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, KTÓRE NIE MOGĄ ZOSTAĆ ZNIESIONE TĄ UMOWĄ. Niniejsze Warunki Usługi Wsparcia Serwisowego (Pozagwarancyjnego) Onsite są dostępne na stronie internetowej HITECH pod adresem http://www.hitech.com.pl

II. Informacje dotyczące USŁUGI

Czym jest Usługa Wsparcia Serwisowego (pozagwarancyjnego) Onsite firmy HITECH
§ 1
Hitech gwarantuje, że w warunkach normalnego użytkowania każde Urządzenie jest wolne od wad materiałowych i produkcyjnych podczas okresu obowiązywania gwarancji podstawowej wynoszącej 12 miesięcy (dla Urządzeń recertyfikowanych, outletowych i pochodzących z zagranicznej dystrybucji) lub 24 miesiące (dla Urządzeń fabrycznie nowych pochodzących z polskiej dystrybucji). W okresie obowiązywania gwarancji podstawowej HITECH świadczy usługi gwarancyjne za pomocą serwisu door-to-door w standardowym trybie i okresie realizacji usług.
§ 2
Usługa Wsparcia Serwisowego (pozagwarancyjnego) Onsite jest usługą dodatkową, którą można wykupić do większości Urządzeń spełniających kryteria jej zastosowania. Wartość Usługi jest każdorazowo kalkulowana w oparciu o obiektywne statystyki dot. awaryjności danego segmentu Urządzeń, dostępności części zamiennych, wolumenu sprzedaży i zostanie ona ujęta na fakturze sprzedaży w osobnej pozycji. NINIEJSZA USŁUGA JEST ROZSZERZENIEM WZGLĘDEM GWARANCJI PODSTAWOWEJ, JEDNAK ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER NIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚCI HITECH WZGLĘDEM GWARANCJI ZGODNIE Z § 1 NINIEJSZEGO REGULAMINU
§ 3
Niniejsza USŁUGA ma zastosowanie wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wywozu towaru za granicę, obowiązkiem KLIENTA jest dostarczenie URZĄDZENIA pod dowolny adres w Polsce na własny koszt w celu realizacji uprawnień wynikających z zakupu USŁUGI. Odpowiedzialność HITECH z tytułu USŁUGI uznaje się za zawieszoną dopóki warunek ten nie zostanie spełniony
§ 4
W zależności od wybranego pakietu, USŁUGĘ można wykupić na okres jednego, dwóch lub trzech lat. Czas obowiązywania usługi jest ściśle powiązany z momentem sprzedaży URZĄDZENIA do którego jest przyporządkowana (biegnie od dnia sprzedaży URZĄDZENIA przez pełny okres kalendarzowy w zależności od wybranego pakietu). USŁUGĘ można wykupić w momencie zakupu URZĄDZENIA lub najpóźniej do trzech miesięcy po jego sprzedaży. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak przeprowadzenie tzw. testu zerowego, by potwierdzić prawidłowość działania URZĄDZENIA zanim USŁUGA zostanie aktywowana
§ 5
Warunkiem koniecznym świadczenia USŁUGI jest przedstawienie konsultantowi infolinii serwisowej HITECH numeru dowodu zakupu sprzętu oraz numeru seryjnego sprzętu w celu weryfikacji uprawnień do skorzystania z USŁUGI. W przypadku zakupu sprzętu objętego ww. USŁUGĄ u POŚREDNIKA, należy dostarczyć skan dowodu zakupu wraz z nr seryjnym drogą mailową na adres serwis@hitech.com.pl
§ 6
USŁUGA jest świadczona na rzecz klientów HITECH przez zewnętrznych PODWYKONAWCÓW (wybieranych starannie spośród dostępnych centrów serwisowych w danym regionie). HITECH zapewnia, że wybór PODWYKONAWCY obsługującego usługi onsite został dokonany niezwykle starannie, by zapewnić klientom najwyższą jakość zapewnionego wsparcia. HITECH nie odpowiada jednak bezpośrednio za efektywność i jakość pracy każdego z TECHNIKÓW świadczących dane usługi. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt mailowy pod adresem serwis@hitech.com.pl i opisanie sytuacji
§ 7
Wyłączenia i ograniczenia niniejszej USŁUGI Niniejszą USŁUGĄ nie są objęte:
a) uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowej eksploatacji, instalacji, rekonfiguracji, przechowywania lub transportu, nieprawidłowym napięciem zasilającym
b) uszkodzenia wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działania wojenne, ataki terrorystyczne lub inna klęska żywiołowa
c) każde inne uszkodzenie niezawinione przez HITECH, w tym uszkodzenia chemiczne i mechaniczne:
* będące następstwem niewłaściwej kompletacji, rozbudowy, zabudowy, instalacji oraz będących następstwem naturalnego zużycia sprzętu;
* powstałe w wyniku niewłaściwej pracy oprogramowania użytkowego zainstalowanego w zakupionym sprzęcie niezależnie od tego, czy było ono zainstalowane fabrycznie czy w późniejszym czasie bezpośrednio przez użytkownika; * spowodowane działaniem szkodliwego oprogramowania takiego jak wirusy komputerowe, programy śledzące, dialery, konie trojańskie, itp.
* spowodowane współpracą sprzętu z oprogramowaniem lub urządzeniami za które HITECH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu tej USŁUGI, w tym również takich, które na życzenie Klienta zostały dostarczone z Urządzeniem lub na nim zainstalowane
* spowodowane współpracą sprzętu z urządzeniami starszymi niż 5 lat, niekompatybilnymi oraz nie certyfikowanymi do pracy z danym URZĄDZENIEM
* Szkody i uszkodzenia wynikłe z braku należytej konserwacji (np. zakurzenie układów chłodzących, wentylatorów, prowadnic, łożysk, zawiasów, napędów optycznych lub inne zabrudzenia)
* Uszkodzenia napędów optycznych powstałe przez nieprawidłowe działanie nośników CD/DVD/Blu-ray d) Uszkodzenia mechaniczne i wywołane przez nie wady
e) Uszkodzenia i awarie oprogramowania (w tym systemu operacyjnego)
f) Uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem oraz inne uszkodzenia powstałe z winy lub niewiedzy Nabywcy
h) Urządzenia peryferyjne, takie jak myszy komputerowe, klawiatury, joysticki, gamepady, zewnętrzne głośniki, płyty CD/DVD/Blu-ray, itp.
§ 8
W ramach niniejszej USŁUGI ujęto również następujące ograniczenia dla podzespołów:
a) Materiały i elementy ulegające naturalnemu zużyciu (np. wentylatory, łożyska, zawiasy) objęte są 12- miesięcznym okresem wsparcia
b) Baterie i akumulatory traktowane są co do zasady jako materiały eksploatacyjne. Jako takie podlegają więc ograniczonemu wsparciu wynoszącącemu 12 miesięcy
c) Zasilacze sieciowe objęte są 24 miesięcznym okresem ochrony
d) Matryce dotykowe objęte są ochroną 12 miesięcy, standardowe matryce objęte są ochroną w pełnym wymiarze czasowym * Wady matrycy LCD/LED w postaci tzw. bad pixeli nie podlegają zgłoszeniu reklamacyjnemu z tytułu USŁUGI, jeśli nie przekroczą wartości:
- Do 8 jasnych/ciemnych subpikseli
- Do 10 jasnych lub ciemnych subpikseli
- Do 4 par jasnych lub do 4 par ciemnych subpixeli występujących w obrębie klastra 2x2 pixele
- Do 2 jasnych lub do 2 ciemnych triad subpixeli występujących w obrębie klastra 2hx3v pixele, ciemne plamy typu „push fingers”
§ 9
HITECH zaleca stosowanie URZĄDZEŃ w optymalnych warunkach dla pracy urządzeń, w przedziale temperatur 14° - 32° C, przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 95%. Stosowanie URZĄDZEŃ w warunkach innych niż zalecane, a w szczególności narażenie ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zapylenie, nadmierne zakurzenie, zawilgocenie, regularne palenie papierosów, w tym również elektronicznych; może skutkować pogorszeniem się parametrów technicznych sprzętu, a w skrajnych wypadkach awarią URZĄDZENIA. HITECH zastrzega sobie prawo do pozbawienia uprawnień z tytułu USŁUGI dla takiego sprzętu
§ 10
HITECH nie gwarantuje trwałości danych zapisanych na nośnikach informacji (magnetycznych, optycznych itp.) w przypadku ich uszkodzenia w sposób bezpośredni lub pośredni albo na skutek niewłaściwego posługiwania się sprzętem oraz nie ponosi odpowiedzialności za dane na nich zawarte
§ 11
W przypadku usunięcia lub zmiany naklejek identyfikacyjnych umieszczonych na Urządzeniu lub jego częściach, w szczególności spowodowania, że numer seryjny sprzętu stanie się nieczytelny - USŁUGA zostanie unieważniona. W przypadku zerwania plomb gwarancyjnych na urządzeniu USŁUGA może, ale nie musi zostać unieważniona. Nastąpi to w sytuacji, w której technik HITECH stwierdzi, że po zerwaniu plomb gwarancyjnych doszło do niewprawnej ingerencji w sprzęt, powodującej trwałe uszkodzenia URZĄDZENIA
§ 12
W przypadku bezzasadnego wezwania TECHNIKA do usunięcia usterek, w szczególności zaś w przypadku zatajenia lub przemilczenia faktów skutkujących odmową naprawy zgodnie z USŁUGĄ dla sprzętu, HITECH obciąży klienta opłatą manipulacyjną w wysokości 250 zł netto. W szczególności będzie to miało miejsce w sytuacji wezwania technika do naprawy:
- sprzętu uszkodzonego mechanicznie
- podzespołów zainstalowanych przez klienta, nie objętych zakresem niniejszej USŁUGI
- awarią oprogramowania
- wszystkich pozostałych usterek omówionych w § 7 oraz tych na które zgodnie z § 8 USŁUGA przestała obowiązywać
§ 13
W przypadku bezzasadnego wezwania TECHNIKA do usunięcia usterek, KLIENT zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej zanim możliwe będzie ponowne wezwanie TECHNIKA. USŁUGA zostaje zawieszona do momentu uregulowania należności. W przypadku nieuregulowania opłaty manipulacyjnej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, HITECH wystawi wezwanie do zapłaty. W przypadku nie odnotowania wpłaty, HITECH anuluje uprawnienia wynikające z USŁUGI dla rzeczonego URZĄDZENIA
§ 14
Odpowiedzialność za prawidłowość wykonywania USŁUGI spoczywa na firmie HITECH i obowiązuje albo przez okres wykupionego pakietu albo do momentu, gdy wartość napraw przekroczy wartość zakupionego sprzętu wraz z opłatą za USŁUGĘ w zależności od tego, który czynnik wystąpi jako pierwszy
§ 15 W warunkach standardowych, nie ograniczonych czynnikami zewnętrznymi lub losowymi serwis USŁUGI onsite powinien zostać zrealizowany w następnym dniu roboczym po prawidłowym zakwalifikowaniu zgłoszenia złożonego do godz. 14:00. W przypadku późniejszego zgłoszenia, traktuje się je jako złożone w kolejnym dniu roboczym. W szczególnych przypadkach dopuszczalna jest realizacja serwisu dwa dni robocze po zgłoszeniu lub po uprzedniej akceptacji KLIENTA, wg indywidualnych ustaleń między TECHNIKIEM a KLIENTEM. Takie opóźnienie mieści się w zakresie regulaminu świadczenia USŁUGI i nie może być przedmiotem ewentualnych roszczeń.
§ 16
Celem USŁUGI jest świadczenie jej w siedzibie KLIENTA. HITECH zastrzega jednak, że w szczególnych przypadkach może wystąpić sytuacja, w której naprawa taka nie będzie możliwa. W tym wypadku technik zaproponuje wysyłkę do serwisu centralnego w celu pogłębionej diagnozy i usunięcia awarii. Takie działanie TECHNIKA mieści się w zakresie regulaminu świadczenia USŁUGI i nie może być przedmiotem ewentualnych roszczeń. W takim przypadku KLIENT ma prawo do decyzji dotyczącej terminu odesłania URZĄDZENIA a wysyłka zostanie zrealizowana i odbędzie się na koszt HITECH
§ 17
W przypadku niemożności usunięcia usterki ONSITE i podjęcia naprawy w serwisie stacjonarnym, w takim przypadku obowiązywać będą następujące warunki naprawy: „Usterki sprzętu ujawnione w okresie trwania USŁUGI będą bezpłatnie usuwane przez SERWIS, w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego do korzystania z USŁUGI. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą ulec wydłużeniu” W każdym wypadku, w którym dojdzie do wydłużenia takiej naprawy, serwis HITECH ma obowiązek poinformowania klienta o tym fakcie wraz z uzasadnieniem z czego wynika dane opóźnienie.
§ 18
Celem USŁUGI jest doprowadzenie URZĄDZENIA do stanu umożliwiającego jego dalsze działanie. Pierwszym i priorytetowym działaniem ze strony HITECH jest zawsze naprawa wadliwej części. W przypadku niemożności naprawy przewiduje się wymianę wadliwego podzespołu. Podzespoły użyte do wymiany mogą nie być nowe, jednak HITECH zapewnia, że są w dobrym stanie technicznym i równoważne pod kątem wydajności i jakości działania w stosunku do wymienianej części. Wadliwe części wymienione przez TECHNIKA przechodzą na własność HITECH podczas gdy część zastępująca wadliwy podzespół przechodzi na własność KLIENTA i przejmuje jej status i okres ochronny. HITECH może dokonać wymiany całego URZĄDZENIA na drugi egzemplarz lub sprzęt o zbieżnej konfiguracji. W tym drugim przypadku wymiana może się odbyć tylko i wyłącznie przy zgodzie KLIENTA, na zasadzie indywidualnych ustaleń pomiędzy HITECH a KLIENTEM. HITECH zastrzega sobie prawo do wyłączności w kwestii decyzji o zastosowaniu tej lub innej metody rozwiązania sprawy
§ 19
Mimo dołożenia wszelkich starań by doprowadzić URZĄDZENIE do stanu umożliwiającego jego dalsze działanie, może dojść do sytuacji, w której naprawa ani wymiana urządzenia nie będzie możliwa. Odpowiedzialność z tytułu niemożności wykonania USŁUGI spoczywa na firmie HITECH i jest to odpowiedzialność pełna w okresie 12 miesięcy od chwili zakupu dla produktów outletowych, recertyfikowanych i pochodzących z zagranicznej dystrybucji; 24 miesięcy od chwili zakupu dla produktów fabrycznie nowych pochodzących z polskiej dystrybucji. Po upływie tego okresu odpowiedzialność firmy HITECH ograniczona jest do kwoty, za jaką została sprzedana owa USŁUGA.

III. PROCEDURA KORZYSTANIA Z USŁUGI WSPARCIA ONSITE

Jeśli podczas trwania okresu na który wystawiona była USŁUGA, URZĄDZENIE nie działa prawidłowo, obowiązkiem KLIENTA jest wykonanie szeregu czynności sprawdzających w celu prawidłowego zdiagnozowania problemu, by ułatwić późniejszy kontakt z infolinią Instrukcje i poradniki dotyczące procedur testowych dostępne są pod adresem: http://www.hitech.com.pl Informujemy, że część URZĄDZEŃ (np. laptopy marki Dell) mają zaimplementowane narzędzia do diagnostyki i rozwiązywania problemów z których należy skorzystać w takich okolicznościach Jeśli czynności sprawdzające wykażą zasadność skorzystania z uprawnień z tytułu niniejszej USŁUGI, KLIENT powinien skontaktować się z HITECH w celu rozpoczęcia procedury naprawczej. W tym celu KLIENT powinien skontaktować się z INFOLINIĄ, pod nr tel. 85 3067676, by opisać swoją usterkę. Przed wykonaniem połączenia należy przygotować następujące dane w celu rejestracji zgłoszenia:
- nr dowodu zakupu URZĄDZENIA w HITECH lub u POŚREDNIKA
- nr seryjny URZĄDZENIA
- dokładny opis usterki oraz czynności sprawdzające, które zostały podjęte w celu jej weryfikacji wraz z jej wynikami
- dokładny adres pod którym ma zostać wykonana USŁUGA oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wykonanie usługi po stronie KLIENTA, w szczególności nr telefonu; dane dodatkowe, takie jak numer piętra, nazwa biurowca, kod dostępu do bramki/klatki – wszystko co może pomóc TECHNIKOWI w odnalezieniu miejsca docelowego Konsultant INFOLINII w pierwszym rzędzie podejmie próbę zdiagnozowania i rozwiązania problemu telefonicznie lub drogą mailową. KLIENT musi przestrzegać wytycznych otrzymanych od konsultanta. Na podstawie otrzymanych danych KONSULTANT podejmuje decyzję o wysłaniu TECHNIKA w celu realizacji USŁUGI. KLIENT uzyska od KONSULTANTA indywidualny nr zlecenia oraz planowaną datę wizyty TECHNIKA TECHNIK oddelegowany do obsługi zlecenia skontaktuje się z KLIENTEM w dniu wykonania naprawy w celu ustalenia godziny wizyty Po dokonaniu naprawy/wymiany podzespołów KLIENT obowiązany jest sprawdzić poprawność działania sprzętu w obecności TECHNIKA. Po wykonaniu usługi protokół z naprawy powinien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, podpisanych zarówno przez TECHNIKA jak i KLIENTA. Jeden z nich powinien pozostać u KLIENTA jako dokument poświadczający wykonaną usługę. Dwa pozostałe posłużą do rozliczenia usługi pomiędzy HITECH a PODWYKONAWCĄ

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: